美国剧

爱的钟声_91-诚信-银子商

集结号-上下分-微信联系

正在播放:正片

切换线路>

爱的钟声_91-诚信-银子商

正片

黑色  91y-正版-上下分代理  2015 

播放地址

mgtv

mgtv

剧情介绍

惆怅紫菊红萸,爱的钟声年年簪发、爱的钟声应笑人空老。北阙西江君赐远,难得一枝来到。莫话升沈,且乘闲暇,赢得清尊倒。饮酣归暮,浩歌声振林杪。###chóu chàng zǐ jú hóng yú ,nián nián zān fā 、yīng xiào rén kōng lǎo 。běi què xī jiāng jun1 cì yuǎn ,nán dé yī zhī lái dào 。mò huà shēng shěn ,qiě chéng xián xiá ,yíng dé qīng zūn dǎo 。yǐn hān guī mù ,hào gē shēng zhèn lín miǎo 。

浓染吟毫,爱的钟声偷题醉袖。寸心百意分携后 。不胜风月两厌厌 ,爱的钟声年来一样伤春瘦。###nóng rǎn yín háo ,tōu tí zuì xiù 。cùn xīn bǎi yì fèn xié hòu 。bú shèng fēng yuè liǎng yàn yàn  ,nián lái yī yàng shāng chūn shòu 。爱的钟声掌上香罗六寸弓。拥容胡旋一盘中。目成心许两匆匆 。###zhǎng shàng xiāng luó liù cùn gōng 。yōng róng hú xuán yī pán zhōng 。mù chéng xīn xǔ liǎng cōng cōng 。

爱的钟声_91-诚信-银子商

别夜可怜长共月 ,爱的钟声当时曾约换追风。草生金埒画堂空。###bié yè kě lián zhǎng gòng yuè ,dāng shí céng yuē huàn zhuī fēng 。cǎo shēng jīn liè huà táng kōng 。杨柳回塘,爱的钟声鸳鸯别浦。绿萍涨断莲舟路。断无蜂蝶慕幽香,爱的钟声红衣脱尽芳心苦。###yáng liǔ huí táng ,yuān yāng bié pǔ 。lǜ píng zhǎng duàn lián zhōu lù  。duàn wú fēng dié mù yōu xiāng ,hóng yī tuō jìn fāng xīn kǔ 。返照迎潮,爱的钟声行云带雨 。依依似与骚人语。当年不肯嫁春风,爱的钟声无端却被秋风误。###fǎn zhào yíng cháo ,háng yún dài yǔ 。yī yī sì yǔ sāo rén yǔ 。dāng nián bú kěn jià chūn fēng ,wú duān què bèi qiū fēng wù 。

爱的钟声_91-诚信-银子商

爱的钟声半解香销扑粉肌。避风长下绛纱帷。碧琉璃水浸琼枝。###bàn jiě xiāng xiāo pū fěn jī  。bì fēng zhǎng xià jiàng shā wéi 。bì liú lí shuǐ jìn qióng zhī 。不学寿阳窥晓镜,爱的钟声何烦京兆画新眉。可人风调最多宜。###bú xué shòu yáng kuī xiǎo jìng ,hé fán jīng zhào huà xīn méi 。kě rén fēng diào zuì duō yí 。

爱的钟声_91-诚信-银子商

凉叶辞风,爱的钟声流云卷雨。寥寥夜色沈钟鼓。谁调清管度新声,爱的钟声有人高卧平阳坞。###liáng yè cí fēng ,liú yún juàn yǔ 。liáo liáo yè sè shěn zhōng gǔ 。shuí diào qīng guǎn dù xīn shēng  ,yǒu rén gāo wò píng yáng wù  。

草暖沧洲,爱的钟声潮平别浦。双凫乘雁方容与。深藏华屋锁雕笼,爱的钟声此生乍可输鹦鹉。###cǎo nuǎn cāng zhōu ,cháo píng bié pǔ 。shuāng fú chéng yàn fāng róng yǔ 。shēn cáng huá wū suǒ diāo lóng ,cǐ shēng zhà kě shū yīng wǔ 。风吹黄檗藩,爱的钟声恶闻苦篱声。###fēng chuī huáng bò fān ,è wén kǔ lí shēng 。

奈何许!爱的钟声###nài hé xǔ !天下人何限,爱的钟声###tiān xià rén hé xiàn ,

慊慊只为汝!爱的钟声###qiè qiè zhī wéi rǔ !碧玉捣衣砧,爱的钟声七宝金莲杵。###bì yù dǎo yī zhēn ,qī bǎo jīn lián chǔ  。

返回首页返回顶部